Administrativt personale

Denne spørgeramme, kaldet kompetencehjulet, er udviklet til brug af administrativt personale på uddannelsesinstitutioner. Den tjener som et værktøj til at identificere dine digitale styrker og svagheder og hjælper med at pege på områder, hvor der kan arbejdes videre. Det er ikke en egentlig test, men en selvevaluering, der giver dig indsigt i de relevante digitale kompetencer for din rolle og funktion på uddannelsesinstitutionen.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)